Družbe skupine ELES

smo s svojimi poslovnimi, strokovnimi, trgovalnimi in drugimi aktivnostmi prisotne v državah vsega sveta.

Prenos električne energije
Trgovanje z električno energijo
Podpora ITK-storitev v elektroenergetiki
Proizvodnja aluminija
Ponudnik inovativnih rešitev

Geografska prisotnost družbe ELES, d. o. o.

Sodelujemo

Sodelujemo v Evropskem združenju sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E)

Naše sodelovanje v ENTSO-E poteka na treh ravneh:

 • s sosednjimi državami smo v najtesnejših stikih tako z vidika vsakodnevnega obratovanja kot z vidika optimiranja in delitve rezerv moči. Sem prištevamo še sodelovanje z BiH kot članico regulacijskega bloka SHB in Madžarsko kot neposredno sosedo, s katero v bližnji prihodnosti načrtujemo izgradnjo meddržavnega voda;
 • z državami celinske Evrope (od Grčije na jugu, Nemčije in dela Danske na severu, Romunije na vzhodu in Portugalske na zahodu; skupaj 24 držav oziroma njihovih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij) nas združuje enaka frekvenca in enake zaveze do pravil obratovanja;
 • odnosi z vsemi članicami ENTSO-E, ki poleg že omenjenih (prva in druga raven sodelovanja) zajemajo še baltske, skandinavske in otoške države (Velika Britanija), ki so z vidika elektroenergetskega omrežja sicer ločene od celinske Evrope.
Več informacij: www.entsoe.eu

Sodelujemo v združenju sistemskih operaterjev TSC (TSO Security Cooperation)

TSC v usklajenem obvladovanju načrtovanja varnega obratovanja medsebojno močno povezanih prenosnih omrežij 11 držav osrednje celinske Evrope povezuje 14 sistemskih operaterjev. Združenje v vlogi ene od vodilnih vzpodbud regionalnega varnostnega sodelovanja RSCI (Regional Security Cooperation Iniciative) razvija in vpeljuje postopke za pripravo skupnih računalniških modelov prenosnih omrežij in usklajevanje protiukrepov za odpravljanje zamašitev, ki služijo:

 • usklajenemu zagotavljanju varnosti obratovanja,
 • usklajenemu izračunavanju čezmejnih prenosnih zmogljivosti,
 • usklajenemu načrtovanju izklopov naprav prenosnega omrežja,
 • usklajenemu zagotavljanju samozadostnosti oskrbe odjemalcev in
 • usklajenemu obvladovanju kritičnih obratovalnih razmer.
Več informacij: www.tscnet.eu

Zagotavljamo čezmejne prenosne zmogljivosti

V skupen evropski trg smo vključeni prek sosednjih držav, s katerimi imamo vzpostavljene številne interkonekcijske vode, in sicer na mejah z Avstrijo, Italijo in Hrvaško. S štirimi povezavami (3 x 110 kV, 2 x 220 kV in 3 x 400 kV) smo najtesneje povezani s Hrvaško, sledi Avstrija z dvema povezavama (2 x 400 kV, 220 kV) ter Italija prav tako z dvema povezavama (220 kV in 400 kV).

Število povezav in njihova zmogljivost na meji odražata velikost čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki so udeležencem trga ponujene v komercialne namene za prenos energije med sosednjimi državami. Vpetost družbe ELES v evropski prostor se bo v bližnji prihodnosti dodatno okrepila z izgradnjo 2 x 400 kV daljnovoda Cirkovce−Pince na meji z Madžarsko, s katero bomo vzpostavili še zadnjo, edino manjkajočo povezavo s sosednjo državo.

Vodimo regulacijski blok SHB

Vodimo regulacijski blok SHB, v katerega sta poleg družbe ELES vključena še sistemska operaterja:

 • hrvaškega prenosnega omrežja HOPS in
 • bosansko-hercegovskega prenosnega omrežja NOS BiH.

Blok SHB v taki obliki organizacije deluje od razpada Jugoslavije. Sprejetje evropskih omrežnih kodeksov in smernic, ki opredeljujejo pravni okvir sodelovanja v bloku, je delovanje v bloku nekoliko otežilo, saj Bosna in Hercegovina ni članica EU in tako ni neposredno zavezana k izpolnjevanju omenjene zakonodaje EU.

V okviru sodelovanja v bloku SHB stremimo k iskanju sinergij, ki jih uspešno dosegamo s pristopom skupnega zagotavljanja potrebnih rezerv v bloku in s tesnim sodelovanjem članov bloka na področju izravnave odstopanj, ki ga razvijamo v smeri uveljavljanja pravil sodelovanja, ki jih predpisujejo evropski omrežni kodeksi in smernice.

Vključeni smo v konzorcija ITAMS in ITOMS

Smo člani konzorcijev ITAMS in ITOMS, kar nam omogoča mednarodno primerljivost našega delovanja.

ITAMS je mednarodna primerjava modelov in sistemov upravljanja s sredstvi sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (International Transmission Asset Management Study). V konzorcij ITAMS so v letu 2018 vključene naslednje družbe oziroma države:

 • iz Evrope: ELES (Slovenije), Fingrid (Finska), Terna (Italija), Amprion (Nemčija), Litgrid (Litva), Statnett (Norveška), SSE (Škotska), Tennet TSO B. V. (Nizozemska);
 • iz regije Azija/Južni Pacifik: Powerlink (Avstralija);
 • iz regije Bližnji vzhod: Transco (Združeni arabski emirati) in OETC (Oman).

ITOMS je mednarodna primerjava stroškovne učinkovitosti procesov vzdrževanja sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (International Transmission Operations and Maintenance Study). Običajna zastopanost sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (SOPO) z različnih celin oziroma iz različnih regij v konzorciju je naslednja:

 • Amerika: 6 ali 7 SOPO,
 • Skandinavija: 4 ali 5 SOPO,
 • Evropa: 8 ali 9 SOPO,
 • Afrika/Azija/Bližnji vzhod: od 8 do 10 SOPO,
 • Avstralija 5 ali 6 SOPO.

Vodimo ali sodelujemo v mednarodnih raziskovalno-razvojnih, inovacijskih in investicijskih projektih

V okviru raziskovalnih projektov programa Obzorje 2020 sodelujemo predvsem s podjetji in organizacijami iz EVROPE.

Na področju strateških investicijskih projektov, financiranih iz programa CEF, sodelujemo s Hrvaško. Pri naprednem investicijskem projektu sodelujemo z japonsko organizacijo NEDO.

Geografska prisotnost družbe BSP, d. o. o.

Članstvo BSP

Člani vnašajo ponudbe za prodajo ali nakup na enem od BSP trgovalnih segmentov: Češka, Švica, Danska, Italija, Velika Britanija, Slovenija, Belgija, Hrvaška, Slovaška, Madžarska, Romunija, Nemčija, Avstrija in Nizozemska.

Spajanje trgov

Podjetja, s katerimi imamo neposredne operativne odnose, so iz naslednjih držav: Avstrija, Luksemburg, Nemčija, Italija in Hrvaška.

Vodenje regij

Podjetja, ki so del implementacijskega projekta, v katerem določene naloge proti plačilu opravlja BSP, so iz naslednjih držav: Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Norveška (v okviru vodenja IBW regije tudi: Italija, Švica, Grčija in Francija).

Sodelovanje v implementacijskih projektih

Sodelujemo v različnih projektih, kjer so prisotne druge borze in sistemski operaterji iz celotne EU, Norveške in Švice.

Geografska prisotnost družbe Stelkom, d. o. o.

Prisotnost družbe Stelkom na mednarodnih trgih

Avstrija, Italija, Hrvaška, Srbija.

Virtualna prisotnost

Nemčija, Nizozemska, Madžarska, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Romunija, Bolgarija.

Geografska prisotnost družbe TALUM, d. d.

Izvozni trgi družbe TALUM v letu 2017

Nemčija, Španija, Švica, Italija, Poljska, Češka republika, Avstrija, Turčija, Slovaška, San Marino, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Francija, Švedska, Brazilija, Združeno kraljestvo, Argentina, Madžarska, Makedonija, Egipt, Nizozemska, Bolgarija, Čile, Finska, Maroko, Srbija, Portugalska, Tunizija, Islamska republika Iran, Estonija, Južna Afrika, Črna gora, Belgija in Kolumbija.

Geografska prisotnost družbe Operato d.o.o.

Rešitve družbe Operato

Rešitve družbe Operato so implementirane v Sloveniji in na Hrvaškem.