ELES, d. o. o.

Z ZANESLJIVIM PRENOSOM električne energije zagotavljamo kakovost življenja in razvoj družbe v Sloveniji in širši regiji.

Obratovanje

Iz sodobnega in mednarodno vpetega republiškega centra vodimo in nadziramo elektroenergetski sistem (EES) Slovenije. Vzdržujemo ravnovesje med proizvodnjo in prevzemom električne energije ter izvajamo sistemske storitve.

Infrastruktura

Z vzdrževanjem, gradnjo in posodabljanjem infrastrukture elektroenergetskega omrežja zadovoljujemo naraščajoče potrebe po električni energiji ter zagotavljamo njen varen in učinkovit prenos. Naši vzdrževalci na terenu skrbijo za brezhibno stanje in hitro odpravo motenj.

Strateške inovacije

Trajno zavezanost k inovacijam izkazujemo s povezovanjem in sodelovanjem v večjih raziskovalnih, razvojnih in pilotnih projektih, za katere pridobivamo nepovratna sredstva evropskih in drugih skladov. Pri tem sodelujemo z mednarodnimi in domačimi deležniki ter sooblikujemo razvoj elektroenergetike v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Prihodnja usmeritev

Razvijamo prenosno omrežje prihodnosti: s trajnostno naravnanim, sistematičnim in profesionalno organiziranim delom na področju razvoja inovativnih projektov, ki so integrirani v vse naše strateško pomembne dejavnosti, razvijamo prenosno omrežje prihodnosti. V številnih mednarodnih projektih iščemo rešitve za ključne izzive razvoja elektroenergetike in prihodnjega zanesljivega prenosa električne energije med proizvajalci in odjemalci.

Naši rezultati (podatki za leto 2017)

Poslovanje

Poslovni prihodki:
185,5 mio. EUR
Čisti poslovni izid:
16,8 mio. EUR
EBITDA:
49,9 mio. EUR
Investicijska vlaganja:
50 mio. EUR

Zaposleni

Število zaposlenih:
566
Dodana vrednost na zaposlenega:
149 tisoč EUR
Izobrazbena struktura: vsaj 72 % zaposlenih ima vsaj višjo strokovno izobrazbo,
več kot 9.000 ur izobraževanja in usposabljanja letno,
majhna fluktuacija,
prizadevanja za krepitev energetske in sevalne pismenosti.

Okolje

Skrb za optimalen izkoristek obstoječe opreme s pomočjo vgradnje pametnih sistemov upravljanja prenosnega omrežja, na primer SUMO (sistem za ugotavljanje mej obratovanja), WAMPAC (angl. Wide Area Minitoring Protection and Control),
upoštevanje okoljskih vidikov in učinkovite rabe materialov pri gradnji elektroenergetskih objektov,
ohranjanje biotske raznovrstnosti in redno izvajanje monitoringa elektromagnetnega sevanja pri vzdrževanju elektroenergetskih objektov.
100 %

Lastništvo

ELES, d. o. o., je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije.

Mejniki našega delovanja

2017:
med pomembnejšimi raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki jih koordiniramo ali v katere smo vključeni, so FutureFlow, MIGRATE in NEDO. V inovacijskem projektu SINCRO.GRID razvijamo napredno infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energije v prihodnosti.
2016:
strateške usmeritve, ki smo si jih zastavili v Dolgoročnem strateškem planu poslovanja za obdobje 2016−2020, so odziv na izzive in spoznanja iz poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja.
2014:
začetek rednega obratovanja 2 x 400 kV daljnovoda Beričevo–Krško, kar je največja investicija družbe ELES do zdaj.
1990:
ustanovitev javnega podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., za trgovanje z električno energijo.
1974:
vzpostavitev vzporednega obratovanja slovenskega in zahodnoevropskega EES.
1964:
začetek gradnje 220 kV in čez 8 let še 400 kV omrežja.
1924:
začetek elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji.
1964:
začetek gradnje 220 kV in čez 8 let še 400 kV omrežja.
1990:
ustanovitev javnega podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., za trgovanje z električno energijo.
2016:
strateške usmeritve, ki smo si jih zastavili v Dolgoročnem strateškem planu poslovanja za obdobje 2016−2020, so odziv na izzive in spoznanja iz poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja.
1924:
začetek elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji.
1974:
vzpostavitev vzporednega obratovanja slovenskega in zahodnoevropskega EES.
2014:
začetek rednega obratovanja 2 x 400 kV daljnovoda Beričevo–Krško, kar je največja investicija družbe ELES do zdaj.
2017:
med pomembnejšimi raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki jih koordiniramo ali v katere smo vključeni, so FutureFlow, MIGRATE in NEDO. V inovacijskem projektu SINCRO.GRID razvijamo napredno infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energije v prihodnosti.

Geografska prisotnost družbe ELES, d. o. o.

Preverite